بهترین موقع رابطه جنسی برای باردار شدن

آکاایران: بهترین موقع رابطه جنسی برای باردار شدن

آکاایران: باردار شدن

اسپرم می تواند سه تا پنج روز زنده بماند اما تخمک تنها حدود ۱۲ تا ۲۴ ساعت زنده است.
زمان بندی همه چیز است. زمان دقیق تخمک گذاری برای همه به راحتی قابل تشخیص نیست. بهترین زمان رابطه ی جنسی برای باردارشدن کی است؟

بهترین زمان رابطه ی جنسی برای باردارشدن
زمان بندی همه چیز است. اسپرم می تواند سه تا پنج روز زنده بماند اما تخمک تنها حدود ۱۲ تا ۲۴ ساعت زنده است. برای افزایش احتمال لقاح باید در روزهای منتهی به تخمک گذاری و خود آن روز، روزانه رابطه ی جنسی داشته باشید. راه خوب برقراری رابطه یک تا دو روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری است

ادامه مطلب
تبلیغات