بهبود فروش از طریق رشد هوش عاطفی!

دنیای اقتصاد : متخصصان فروشی که عملکرد چندان مطلوبی ندارند، معمولا مهارت‌های ارتباطی ضعیفی دارند. بیشترافراد با فروشندگانی که این شرایط را دارند برخورد داشته‌اند و با ویژگی‌های آنها آشنا هستند. این افراد:

• به‌طور اثربخش گوش نمی‌کنند و ارتباط برقرار نمی‌کنند.

• به‌جای تمرکز بر پاسخ به مشتری برفرآیند فروش تمرکزدارند.

• به‌جای آنکه بر علائق مشتری توجه کنند و گوش فرادهند به شایستگی‌های محصول توجه دارند.

• به دنبال راهی نیستند که بتوانند رویکرد و رفتار فروش خود رابرای مشتری توجیه کنند.

این ویژگی‌ها و رفتارها و دیگر عوامل مشابه، در اکثر موارد نتیجه مهارت‌های ارتباطی ضعیف است و بین کارکنان فروش مشابه است. امروزه مفهوم هوش عاطفی به‌عنوان یک معیار واسطه برای عملکرد و مهارت‌های ارتباطی کارشناسان فروش مدنظر قرار گرفته می‌شود. به‌طو
ادامه مطلب
تبلیغات