بهانه های همسرم ناامیدم کرده!

آکایران :من و همسرم علی رغم مخالفت های زیاد با هم ازدواج کردیم. من حدود یک سال و نیم از همسرم بزرگترم. شوهرم برای ازدواج با من در برابر خانواده خود ایستاد. دوران نامزدی بسیار سختی گذراندیم....

وقتی کاخ آرزوهای زوجین با سوت شروع زندگی مشترک بنا می شود،قرار است همه چیز خوب و زیبا باشد. همین که کمی از خط  آغاز ادامه مطلب

تبلیغات