بلوغ هایی با رنگ و بوی اخلاق

بلوغ هایی با رنگ و بوی اخلاق

ویژگی ها اخلاقی، ارزشی و دینی جزء ی از شکل گیری هویت نوجوان است و هر چقدر ارزشها و باورها در او عمیق تر شکل بگیرد. در مسائل مختلف زندگی بهتر می تواند از اصول اخلاقی و معنوی پیروی کند.

,اصول تربیتی نوجوان

یکی از ویژگیهای نوجوانی، رشد اخلاق و معنویت است تا او بتواند به عمق درستی یا نادرستی مسائل پی ببرد و بداند چه کارهای درست است و چه کارهای نادرست است. رشد اخلاق به معنای درونی کردن قواعد و قوانین است. که انگیزه، نوع تفکر، رفتار و احساس نوجوان را در بر می گیرد.

البته ارزشها از درون کودکی شکل می گرد و در دوران نوجوانی بویژه در سنین 14 تا 16

تبلیغات