بلور زمان در آزمایشگاه ایجاد شد!

آکاایران: بیگ بنگ: بنابر تایید دانشمندان، بلورها می توانند در فضا و زمان نیز تشکیل یابند. دانشمندان زنجیره ای از یون ها را با لیزر مورد ضربه قرار می دهند تا بلور زمان را به وجود آورند که شکستگی تقارن در زمان را به همراه دارد. یعنی همانطور که بلوری عادی، تقارن فضا را در هم می شکند.

,

آکاایران: بلور زمان در آزمایشگاه ایجاد شد!

به گزارش بیگ بنگ، این فرآیند شاید در نظرتان امری علمی-تخیلی جلوه کند، اما اینطور نیست. دانشمندان به کمک
تبلیغات