بطلمیوس: زمین در مرکز جهان

در مقالات زیر، با استدلال های فلسفی ارسطو برای مرکزیت و سکون زمین در عالم آشنا شدیم:

,بطلمیوس: زمین در مرکز جهان,نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

1- براهین ارسطو برای مرکزیت و سکون زمین (1)

2- براهین ارسطو برای مرکزیت و سکون زمین (2)

3- براهین ارسطو برای مرکزیت و سکون زمین (3)

 

و اما بطلمیوس، منجم بزرگ یونان

بطلمیوس، در مقدمه ی مجسطی، ریاضیات و نجوم را بسیار یقینی تر و قابل اعتماد تر از فلسفه می داند. و برای اثبات مرکزیت و سکون زمین در عالم، بجای دلایل فلسفی به استدلالات ریاضی و هندسی متوسل می شود. وی در این استدلال ها، آسمان را همانطور که مشاهده می شود، یعنی کروی در نظر می گیرد، و براساس کرویت زمین دلایل خو

تبلیغات