بشقاب راهنما، جایگزین هرم غذایی


اخیرا به جای هرم یک طرح جدید ارائه شده است که بسیار ساده و آموزنده است. در این طرح گروه های غذایی به شکل یک بشقاب به فرد معرفی می شود. اهمیت و مقدار مورد نیاز از هر گروه بر اساس اندازه ی آن گروه غذایی مشخص است.


,تغذیه سالم زندگی سالم

با هرم غذایی آشنایی دارید هرم غذایی یکی از وسایل مورد استفاده در معرفی انواع گروه های غذایی است که میزان مصرف هر یک از مواد غذایی و نسبت مصرف آن ها را با یکدیگر نشان می دهد.

 

هرم غذایی، طبقه بندی گروه های غذایی بر اساس اهمیت و میزان مصرف است. گروه های غذایی شامل گروه نان و غلات، گروه میوه، گروه سبزی، گروه گوشت و گروه شیر است.

 

در هرم غذایی،

ادامه مطلب
تبلیغات