برهنگی

برهنگی نوعی رفتار انسانی است که از نپوشیدن لباس حاصل می‌شود و مخالف پوشیدگی است. برهنگی تحت تاثیر فرهنگ‌ها و مذاهب گوناگون در میان جوامع انسانی رواج دارد. پوشیدن لباس یکی از ویژگی‌های بارز انسانی است که از نیارهای کارکردی انسان مانند حفاظت در برابر اشیا و سرما پس از از دست دادن مو و مهاجرت به مناطق سردتر به وجود آمد .

انواع برهنگی

برهنگی عمومی

نپوشاندن سینه ها در اتیوپی توسط زنان امری عادی است.

عریان شدن در مکان های عمومی مانند ساحل برهنه‌گرایی و یا خیابان را می گویند .

برهنگی خصوصی

ممکن است افراد در تنهایی، به طور کامل عریان شوند تا راحت تر باشند به هر دلیلی بعضی بدلیل لذت جنسی و بعضی بدلیل خوابیدن بهتر و...

برهنگی آیینی

در برخی از آئین ها مانند جین، مراسمی دارند که فرد باید در آن عریان شرکت کند.

برهنگی فرهنگی

در برخی از فرهنگ ها برهنگی بخشی از عادات و سنن جامعه است.


استفاده از برهنگی

اسکن کامل بدن

اسکن اشعه ایکس بدن یک زن

این حالت در مکان های امنیتی توسط دستگاه و برای یافتن اشیاء پنهان صورت می گیرد.

برهنگی اجباری

در برخی مواقع برهنگی اجباری برای ایجاد شرم ساری و تحقیر و در حین شکنجه و آزار و اذیت افراد انجام می گیرد.

تبلیغات