برهان حکمت و غایت

برهان حکمت و غایت

آخرت

اگر در ورای حیات این جهان ‎که بی‎ثباتی و بی‎قراری بر آن حاکم است، حیاتی ثابت، پایدار و لایتغیر وجود نداشته باشد، هیچ گاه به غایت نهایی نخواهد رسید، و در نتیجه آفرینش این جهان بدون غایت و بیهوده خواهد بود؛ لیکن چون آفریدگار جهان، حکیم است و فعل او بدون غایت نمی‎باشد، بنابراین حیات دنیوی غایتی دارد که همان حیات اخروی است.

در این نوشتار یکی از براهین اثبات معاد را مورد بررسی قرار می‎دهیم:

بر اساس اینکه خداوند حکیم است آفرینش الهی بیهوده و بی‌هدف نیست بلکه محبت به خیر و کمال که عین ذات الهی است بالاصاله به خود ذات و بالتبع به آثار آن که دارای مراتبی از خیر و کمال هستند تعلق گرفته و از این ر

تبلیغات