برنامه تمرینی پشت بازوی فلکس ویلر

آکاایران: برنامه تمرینی پشت بازوی فلکس ویلر
تصور ما از تمرین قهرمانان همیشه یک سری برنامه مخفی و اسرار آمیز است که با برنامه های ما تفاوت دارد اما آیا واقعا آنها حرکاتی عجیب و غریب را در برنامه های خود اجرا می کنند ؟ پاسخ سوال خیر است
قهرمانان هم درست مثل بقیه تمرین می کنند و با همان حرکات.

,برنامه تمرینی پشت بازوی فلکس ویلر,پارالل,پشت بازو ایستاده تکی با کابل,

آکاایران: برنامه تمرینی پشت بازوی فلکس ویلر

روزی یک مبتدی از شان ری پرسید که برای تمرین بازوی خود چه می کنی او هم گفت دقیقا همان کارهایی که تو اجرا می کنی این سوال را از هر قهرمانی که بپرسید همین پاسخ را به شما می دهد
آنچه می توان به عنوان خصوصیت خاصی در مورد تمرین قه

ادامه مطلب
تبلیغات