برنامه تبلیغاتی یکپارچه ؛ فرهنگ تبلیغات

برنامه تبلیغاتی یکپارچه ؛ فرهنگ تبلیغات

در مدیریت تبلیغات، مجموعه عملیات برنامه ریزی شده برای تبلیغ کردن یک موسسه یا کالاهای آن.برنامه تبلیغاتی توسط یک دفتر تبلیغاتی” (یا یک شخص یا گروه که وظایف دفتر تبلیغاتی را انجام می دهد) تدوین و اجرا می شود و در واقع، سازمان بندی داخلی دفتر تبلیغاتی برای اجرای برنامه تبلیغاتی است.نکته در الگوی سیستمی مدیریت تبلیغات، برنامه تبلیغاتی، عنصر نیست، بلکه خروجی عنصر دفتر تبلیغاتی است.

برنامه تبلیغاتی یکپارچه ؛ فرهنگ تبلیغاتادامه مطلب

تبلیغات