بررسی فنی تندر ۹۰ در مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری

بررسی فنی تندر ۹۰ در مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری


جاده اصفهان قم، خودرو با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت در حرکت است. آمپر بنزین هشدار می دهد که دیگر بنزینی برای ادامه مسیر نمانده است. در سرعت ۲۰۰ کیلومتر خودرو همچون پر کاهی شده. پیچ تندی در پیش داریم. احتمالاً با این سرعت اگر ادامه دهیم خودرو چپ می شود.

فنی تندر,مدل های مختلف تندر,تست تندر
سرعت را تا ۱۴۰ کیلومتر در ساعت پایین می آورم. پیچ را رد می کنیم. حال دو کامیون پشت سرمان و ی

ادامه مطلب
تبلیغات