برخی از موارد تبعیض در تقلید

,تقلید, مجتهد, جایز,احکام اسلامی

اگر دو مجتهد در علم، متساوی باشند و معلوم نباشد فتوای آن دو مخالف یکدیگر است (در صورتی که معلوم باشد فتوای آن دو مخالف یکدیگر است باید احتیاط کند.) مکلف عامی در تقلید از هر یک مخیّر است. (برخی از فقها تخییررا جایز می دانند حتی در صورتی که معلوم باشد فتوای آن دو مخالف یکدیگر است.) هم چنان که می تواند در بعضی مسایل از این و در بعضی دیگر از آن

تبلیغات