برخی احکام وضو

وضو

سوال: چنانچه در ابتدای وضو هنگام شستن دست ها، کمی بالاتر از مچ شسته شود آیا باعث ابطال وضو می گردد؟ پاسخ: اشکالی ندارد. (آیة الله مکارم شیرازی د ام ظله)

سوال: شخصی حکم مسح پا را می دانسته که از نوک پا تا برآمدگی پا است اما به مصداق نوک پا توجه نداشته و از روی انگشت مسح می کشیده. ادامه مطلب

تبلیغات