برجستگی بزرگ کف دست

برجستگی بزرگ کف دست
The mucous sheaths of the tendons on the anterior surface of the مچ و انگشت
Transverse section across the مچ و انگشت (muscles of thumb labeled at upper left)
جزئیات
لاتین Eminentia thenaris
Superficial palmar arch
عصب محیطی
عصب میانی
حرکات Control movement of the انگشت شست
شناسه‌ها
فهرست گری p.۵۴۶
دورلندز
/السویر
t_07/۱۲۸۰۱۹۹۰
واژگان آناتومی A01.2.07.023
واژگان کالبدشناسی ماهیچه

در کالبدشناسی، برآمدگی گوشتی در ریشهٔ انگشت شست را برجستگی بزرگ کف دست یا برجستگی تنار (انگلیسی: Thenar eminence) می‌گویند.

در کف دست انسان نزدیک به انگشت شست، یک برجستگی نرم وجود دارد که محل قرار گیری عضلات مهمی است. این عضلات عمدتاً برای حرکت دادن انگشت شست بکار برده می‌شوند. برجستگی ایجاد شده بر اثر این توده عضلانی را برجستگی بزرگ کف دست می‌گویند.

نگارخانه

جستارهای وابسته

تبلیغات