من اغلب به افرادی که تلاش می کنند چند پوند وزن کم کنند، بجای اینکه بگویم چه کارهایی را باید انجام دهند، می گویم که چه کارهایی را نباید انجام دهند! کاری که باید انجام دهید، آنقدر ساده است که مردم باور نمی کنند مفید باشد. این معادله ای جادویی از کارهایی که باید انجام دهید است:

یاد گرفتن اینکه چطور از غذا، غذا خوردن و