برای فیتنس کاران

آکاایران: برای فیتنس کاران

آکاایران: برنامه دیگری برای فیتنس با هدف کات و تفکیک عضلانی
روز اول:

جلو بازو با سیم کش جفت + جلو بازو با دمبل تکی ۱۲*۴
جلوبازو هالتر لاری + جلو بازو دمبل چکشی ۱۲*۴
————————————————————
پشت بازو هالتر خوابیده رو صورت + پشت بازو سیمکش دو دستی ۱۲*۴
پشت بازو هالتر پرسی + پشت بازو دمبل جفت از پشت گردن ۱۲*۴
———————————————————————
ساعد با هالتر استاده از پشت ۴ ست تا نهایت خستگی

روز دوم :

پرس سینه با هالتر + قفسه سینه با دمبل ۱۵*۴

تبلیغات