برآافزا

برآافزا با لبه فرار سه‌درزه در یک بوئینگ 747 که کاملاً باز شده و آماده نشست می‌باشد.

برآافزا (flap) وسیله‌ای در لبه فرار بال برای افزایش نیروی برآ در بال هواگردها. نیروی برآ نیروی اصلی عامل نگهدارنده وسایل پرنده در هوا و عامل غلبه بر نیروی وزن هواپیما می‌باشد. نیروی برآ دارای ارتباط مستقیم با سرعت هواپیما بوده و با افزایش سرعت افزایش و با کاهش سرعت کاهش میابد. بنابراین در رژیمهای پروازی برخاست و نشست که سرعت هواپیما کم است برای جبران کمبود نیروی برآ از برآافزا استفاده می‌شود.

انواع برآافزا

  • flap : فلپی است که در لبه حمله نصب می شود و به آن droop هم می گویند.
  • Plain flap: سطحی در لبه فرار است که دارای یک لولای ساده است.
  • Split flap : سطح بالایی آن ثابت می ماند و تنها سطح پایینی آن مانند فلپ ساده حرکت می کند.
  • Fowler flap : قبل از چرخیدن، این فلپ رو به عقب حرکت می کند و هم باعث افزایش خمیدگی و هم باعث افزایش سطح بال می شود.
  • Slotted flap : فاصله میان این نوع فلپ تا انتهای بال باعث ورود جریان پر انرژی به سطح بالای بال شده و از جدایش جلوگیری می کند. این نوع فلپ می تواند دو تکه و سه تکه هم باشد.

جستارهای وابسته

تبلیغات