بخش گرکن جنوبی

بخش گرکن جنوبی یکی از بخشهای تابع شهرستان مبارکه در استان استان اصفهان ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش گرکن جنوبی
    • دهستان گرکن
    • دهستان نورآباد

شهر: زیباشهر

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۸۶۰۹ نفر بوده است.

تبلیغات