بخش کویرات

بخش کویرات یکی از بخش‌های تابعه شهرستان آران و بیدگل در استان استان اصفهان ایران است.

تقسیمات کشوری

شهرها: ابوزیدآباد

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۸۱۷ نفر بوده است.

تبلیغات