بخش کلباد

بخش کلباد از یکی از بخش‌های شهرستان گلوگاه واقع در استان مازندران است. به مرکزیت لمراسک.

تقسیمات کشوری

  • بخش کلباد :
    • دهستان کلباد شرقی
    • دهستان کلباد غربی

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش کلباد شهرستان گلوگاه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۷۶۰ نفر بوده است.


تبلیغات