بخش چوار

بخش چوار یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ایلام در استان ایلام در غرب ایران است.

تقسیمات کشوری

نقاط شهری: چوار

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش چوار شهرستان ایلام در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۵۴۳ نفر بوده است.

تبلیغات