بخش شیرین‌سو

بخش شیرین‌سو یکی از بخش‌های تابعه شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان در غرب ایران است.

تقسیمات کشوری

نقاط شهری: شیرین‌سو

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش شیرین سو شهرستان کبودر آهنگ در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۳۵۲۹ نفر بوده است.

تبلیغات