بخش شرا

بخش شرا یکی از بخش‌های تابعه شهرستان همدان در استان همدان در غرب ایران است مردم این بخش به زبان ترکی تکلم می‌کنند.این بخش در گذشته همراه بخش قره چای و مرکزی شهرستان خنداب بخش بسیار بزرگی بوده که چندسالی بیش هم دوام نیاورد و روستای اناج ازشهرستان خنداب استان مرکزی مرکز ان بود که این بخش همراه بخش وفس هردو منحل شدند

دهستان‌ها

نقاط شهری: قهاوند

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش شرا شهرستان همدان در سال ۱۳90 برابر با 28897 نفر بوده است.

تبلیغات