بخش رونیز

بخش رونیز یکی از بخش‌های شهرستان استهبان در استان فارس ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش رونیز
    • دهستان خیر
    • دهستان رونیز

شهرها: رونیز

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش رونیز شهرستان استهبان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۲۸۲۴ نفر بوده است.


تبلیغات