بخش خداآفرین

بخش خداآفرین یکی از بخش‌های شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

شهرستان خداآفرین

هیئت وزیران طی مصوبه تاریخ ۱۳/۹/۸۹با توجه به ویژگی‌ها و بافت جغرافیایی منطقه، شرایط، امکانات و تقاضاهای مردمی با تشکیل یک شهرستان، دو بخش، یک دهستان، تغییر نام یک دهستان و الحاق چند روستا در استان آذربایجان شرقی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، با تشکیل شهرستان خداآفرین به مرکزیت شهر خمارلو در استان آذربایجان شرقی متشکل از بخش‌های مرکزی، گرمادوز و منجوان موافقت کرد. همچنین هیئت وزیران با ایجاد بخش گرمادوز به مرکزیت روستای لاریجان از ترکیب دهستانهای گرمادوز شرقی و گرمادوز غربی در تابعیت شهرستان خداآفرین موافقت کرد. بر این اساس، بخش منجوان به مرکزیت روستای عاشقلو از ترکیب دهستانهای منجوان شرقی، منجوان غربی و دیزمار شرقی در تابعیت شهرستان خداآفرین ایجاد می‌شود. همچنین دهستان گرمادوز شرقی به مرکزیت روستای محمودآباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای محمودآباد، قورتلجه سفلی، قورتلـجه علیا، قشلاق قلی بـیگلو علیا، قشلاق قلی بیگلو سفلی، قشلاق حاج لطفعلی، ایری بوجاق، خلف بیگلوی سفلی، خلف بیگـلوی علیا، قشلاق داغلو، قشلاق شاه بنده، قشلاق مددلو، حسن قشلاقی، آق قشلاق، حسن قشلاقی کنگرلو، انبار جهاد عشایر، پاسگاه خلف و دیده‌بانی پاسگاه و پاسگاه نظامی در تابعیت شهرستان خداآفرین ایجاد می‌شوند. بر اساس مصوبه دولت، نام دهستان گرمادوز به گرمادوزغربی تغییر می‌یابد. بر این اساس، روستاها، مزارع و مکانهای قشلاق صومعه، حسنعلی کدخدالو، قشلاق ازبک و قشلاق شاه ولی از دهستان قشلاق بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر منتزع و به دهستان گرمادوز بخش خداآفرین همین شهرستان الحاق می‌شوند. بر این اساس، چنانچه روستا، مزرعه و مکانی غیر از موارد یادشده مشاهده شود یا در آینده به وجود آید، در تابعیت دهستان مذکور خواهدبود.

با مرکزیت شهر خمارلو

و با سه بخش:

۱) بخش مرکزی با مرکزیت شهر خمارلو و متشکل از دهستانهای:

الف) کیوان با مرکزیت شهر خمارلو

ب) بسطاملو با مرکزیت روستای بسطاملو

۲) بخش گرمادوز با مرکزیت شهر لاریجان و متشکل از دهستانهای:

الف) گرمادوز شرقی با مرکزیت شهر لاریجان

ب) گرمادوز غربی با مرکزیت روستای محمودآباد

۳) بخش منجوان با مرکزیت شهر عاشقلو و متشکل از دهستانهای:

الف) منجوان غربی با مرکزیت شهر عاشقلو

ب) منجوان شرقی با مرکزیت روستای جانانلو

ج) دیزمار غربی با مرکزیت روستای مردانقم تشکیل شد.

جای‌های دیدنی

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش خداآفرین شهرستان کلیبر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۵٬۶۴۲ نفر بوده‌است.

تبلیغات