با چه زنهایی ازدواج کردن حرام است؟

,ازدواج کردن, با چه زنهایی ازدواج کردن حرام است, ازدواج با محارم,احادیث و روایات، احکام دین

با چه زنهایی ازدواج کردن حرام است؟

سۆال 1: با چه زنهایی ازدواج کردن حرام است لطفاً توضیح دهید؟

جواب: ازدواج با محارم حرام است مثل مادر و خواهر و مادرزن و مادربزرگ و خاله و عمه و برادرزاده و خواهرزاده و خواهر رضاعی و ... و همچنین ازدواج با زنهایی که طی سبب خاصی حرام مۆبد می شوند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2384 و 2388 و م2400)


سۆال 2: آیا انسان می تواند با خواهر زن خود ازدواج نماید؟

ادامه مطلب

تبلیغات