افزایش وزن آب بدن ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. اما با اینحال باز هم آزار دهنده است. شما در صبح با چشمانی پف کرده بیدار می شوید و انگشتانتان آنقدر ورم کرده اند که نمی توانید حلقه را از بند اول انگشتتان پایینتر ببرید. روی ترازو می روید و می بینید