با نیروهای شگفت انگیز در طبیعت آشنا شوید


پروتون, نوترون, الکترون
ذرات بنیادین عالم مانند پروتون، نوترون و الکترون برای ایفای نقش در جهان هستی و انجام کنش متقابل با یکدیگر از چهار قانون اساسی پیروی می‌کنند که مجموع آنها را قوانین چهارگانه طبیعت می‌نامیم...

ذرات بنیادین عالم مانند
تبلیغات