گروه نوجوان هایی که به سمت چاقی پیش می روند، یک مشکل واقعی و در حال گسترش است. درست همانند بزرگسالان، نوجوان ها هم به همان شکل وزنشان کم می شود، یعنی با سوزاندن کالُری بیشتری از آنچه مصرف می کنند. اما با اینحال، این موضوع در نوجوان ها دو تفاوت بزرگ دارد. باید