با سایت هایی که اشتباه فیلتر شده چه باید کرد؟!

آکاایران:  

 با سایت هایی که اشتباه فیلتر شده چه باید کرد؟!برای فیلتر یا پالایش یک سایت موارد متعددی مورد توجه قرار می گیرد و شورایی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف به بررسی موضوع خواهد پرداخت...


,با سایت هایی که اشتباه فیلتر شده چه باید کرد؟!, سایت ,iran ,

آکاایران: با سایت هایی که اشتباه فیلتر شده چه باید کرد؟!


امنیت فضای مجازی و به نوعی پاکسازی این فضا از جمله دغدغه های مهمی است که در اکثر ک

تبلیغات