با دریافت اولین قسط مهریه زن باید تمکین کند

همسر

به نظر اینجانب بنابر احتیاط واجب، نکاح دختر باکره بالغه باید با اذن پدر یا جد پدری باشد و اگر بدون اذن واقع شده باشد احتیاط این است که زوج طلاق بدهد و بعد اگر با او ازدواج کند با اذن پدر یا جد باشد. بله اگر بدون اذن انجام شود و پدر آن را رد نکرده باشد و رضایت بدهد همان عقد اول کافی است. (آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله)

در این مقاله دو پرسش و پاسخ را در باب مسائل مربوط به

تبلیغات