با خودت رو راست باش!

هدایت

"خدا" بنیادی ترین و اساسی ترین مفهوم هر انسانی است. مفهومی که در درون وجود انسان بی آنکه او بداند و توجه داشته باشد وجود دارد. این نوشتار می کوشد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چرا ما گاهی وقت ها از این مسأله غافلیم و به این مفهوم بنیادی در درونمان توجه نمی کنیم؟!

 

مفهوم خدا چگونه؟!

همه ی ما انسانها چه ادامه مطلب

تبلیغات