با بدبینی و حسادت عاشقانه چه کار کنیم؟

سپیده دانایی: مشکل اصلی یک سوم از زوج هایی که برای درمان مسائل زناشویی نزد مشاور مراجعه می کنند، حسادت و بددلی و شک نسبت به همسر است.

روان شناسان خانواده، همچون جان گاتمن، در سراسر جهان برای مقابله با آن استفاده از راهکارهای زیر را توصیه می کنند.

,با بدبینی و حسادت عاشقانه چه کار کنیم؟ زوج,رابطه زناشویی,حسادت,روابط دختر و پسر


1) حسادت تان را انکار نکنید و سعی به مبارزه با آن کنید.

فرض کنید به این نتیجه برسید فرد بددل و حسودی هستید. هر چند قبول این امر آسان نخواهد بود، اما شما فقط وقتی می توانید مش
تبلیغات