با انتخاب صحیح همسر ، خانواده ای مستحکم داشته باشیم ( قسمت اول )

 

یاربر محترم شما می توانید این مطلب را در 3 قسمت مطالعه نمایید.

ضرورت در نظر گرفتن ملایها و معیارها در انتخاب همسر

جامعه مترقی و متعالی آن نیست یه از جمعیت فراوان و یا منابع سرشار برخوردار باشد ، بلیه جامعه مطلوب و خوب جامعه ای است یه در آن خانواده های متعادل و مستحیم وجود داشته باشد.

واضح است یه وقتی جامعه ای از خانواده های استوار و متعادل برخوردار باشد ، به طور طبیعی فرزندان سالم و برومندی در آن خانواده ها پرورده می شوند و در بزرگسالی از ارزشهای واقعی اجتماع محسوب می گردند و همین نیروهای ارزنده هستند یه جامعه را متحول می ینند . پس ثروت واقعی و غذای جامعه در برخورداری از انسان های شایسته است و افراد شایسته در خانواده های مستحیم پرورده می شوند .

در اینجا این سؤال مطرح می شود یه خانواده مستحیم دارای چه ویژگی هایی است ؟ آیا خانواده مستحیم به خانواده ای اطلاق می شود

تبلیغات