باورهای غلط در مورد تناسب اندام(4)

www.novindiet.com


اگر فردی در حین ورزش و یا پس از آن احساس درد داشت باید تمام فعالیت خود را برای یک روز و شاید چند روز متوقف کند تا بهبود یابد و اگر درد تداوم یافت باید حتما از مراقبت های پزشکی برخوردار گردد.


ورزش

همان طور که در مقالات قبل ذکر نمودیم باورهای غلط بسیاری در مقوله ی ورزش و تناسب اندام وجود دارند که اگر افراد به دلیل عدم آگاهی از آن ها پیروی کنند، ممکن است به سلامت بدن شان آسیب بزنند و یا به نحو شایسته از مزایای ورزش برخوردار نگردند. لذا آگاه شدن از باورهای غلط و شناخت اصول صحیح تناسب اندام اهمیت بسیاری دارند.

در این مقاله مابقی تصورات نادرست د

تبلیغات