باورهای اشتباه در تمرینات هوازی برای سوزاندن چربی

آکاایران: باورهای اشتباه در تمرینات هوازی برای سوزاندن چربی

آکاایران: اگر برای سوزاندن چربی ورزش های قلبی عروقی انـجام مـی دهـید، حـتماً نظریه های بسیاری که در مورد تکنیک های سـوزاندن چربی وجود دارد مثل انجام تمرینات ورزشی بـــا شــدت کم یــا انجـام آن بـا شکم خالی را شنیده اید.متخصصین مختلف، نظریه های متف

تبلیغات