بازی محلی لشکرکشى

آکاایران: مجموعه: بازیهای محلی

,بازی محلی لشکرکشى, بازی محلی, بازی محلی استان یزد,

آکاایران: بازی محلی لشکرکشى

 بازی محلی یزد

 

 بازی محلی لشکرکشى، بازی محلی یزد

عده اى از جوان هاى دو محله در میدان یا تکیه یا حسینیه ٔ محل خود جمع مى شوند و هر محله براى خود یکى از افراد صاحب صلاح را به عنوان استاد (سرپرست) انتخاب مى کند. نفرات دو محله دایره وار طورى که هر محله نصف دایره را تشکیل دهد، کنار هم مى ایستند. آن گاه دو استاد هرکدام یکى از نفرات چابک و قوى خود را با نام صدا مى زنند که به وسط میدان آمده و کشتى خود را شروع کنند . داورى بازى هم به عهده ٔ دو استاد است. کشتى به حالت سرپا انجام مى شود . برنده ٔ بازى کسى است که حر

ادامه مطلب
تبلیغات