بازی محلی قاچان
بازی محلی قاچان, بازیهای محلی, بازی های محلی ایلام

این بازی که مشترک بین پسران ودختران است بسیار پیچیده می باشد و بطور کلی عبارت از 12 عدد ریگ ( به اندازه ی حبه قند ) می باشد وافراد شرکت کننده (حداکثر 4 نفر ) به ترتیب انها را در مُشت گرفته وسپس در یک حرکت تند آنها را مقداری به هوا پرتاب می‌کند وسپس بایستی با پشت دست آنها را نگهدارد وتعدادی که روی پُشت دست قرار می گیرند بایستی کمتر از 4 عدد نباشند واگر کمتر از 4 شد نوبت نفر بعدی است واگر 4 یا بیشتر شد بایستی با حرکت دیگر آنها را به هوا انداخته ومجدداً در مُشت بگیرد وسپس با حرکت دیگر 3عدد آنها را به دست دیگر پرتاب کند ویک عدد را نگه دارد .

 

ادامه مطلب

تبلیغات