بازی محلی ایرانی ،کُشتی محلی لری

آکاایران خرط پرت کن – دست زیرولا-زور و صافونه -زور مشتی و لنگ تیزکی
کُشتی های لری حداقل در پنج مورد زیر وجه مشترک دارند:
۱- کلیه کشتی های لری در فضای باز و زمین های کشاورزی و چمن زارهای طبیعی (بدون سنگ و کلوخ) برگزار می شود.

به گزارش آکاایران
۲- کُشتی ها در هنگام جشن و شادمانی،عروسی و عیدها و فصل برداشت محصول (سرخرمنو) برگزار می شود لذا ساز و دهل ابزار لازم این کشتی هاست.
۳- کشتی ها بدون محدودیت زمانی است .
۴- داوران عمدتا از میان پهلوانان پیشکسوت و ریش سفیدان منطقه انتخاب می شوند.
۵- معمولا هم داوران و هم کشتی گیران با لباس های محلی (شال و ستره و چوغا) درمیدان مبارزه حاضر می شوند.
۱- خرط پرت کن
کشتی خرط پرت کن یکی از انواع کشتی های محلی لری است که کشتی گیران با لباس محلی (شال و ستره) به زورآزمائی می پردازند.
با نواختن ساز و دهل این کشتی آغاز می شود . تماشاگران مشتاق دایر

تبلیغات