بازی سقوط سونیک

این یک بازی پازل فیزیکی می باشد. به این صورت که باید موانع را طوری حذف کنید تا سونیک به درستی به پایین بیوفتد.

بازی سقوط سونیک

ادامه مطلب
تبلیغات