بازی آنلاین بولینگ ۲

دستو عمل: برای بازی روی

new game  

کلیک کنید.برای پرتاب هم کلید

go

 را بفشارید تا نشانکر قدرت از چزاغ زرد رنگ عبور کنید .

بازی آنلاین بولینگ ۲

ادامه مطلب
تبلیغات