بازیهای محلی جالب ، تشله بازی یکی از بازی های محلی مشهد

آکاایران: بازیهای محلی جالب ، تشله بازی یکی از بازی های محلی مشهد

آکاایران: بازیهای محلی جالب ، تشله بازی یکی از بازی های محلی مشهد

تُشله یکی از بازی های محلی مشهد مجموعه: بازیهای محلی بازی های قدیمی مشهد,بازیهای روستایی مشهد بازی محلی مشهد به تعداد بازیکنان روى یک خط مستقیم و با فاصلهاى مساوى چاله هاى کوچکى به قطر دو سانتیمتر و عمق ۲ – ۵/۲ سانتیمتر روى زمین حفر مى کنند. نفر اول بازی، تشله ٔ خود را

تُشله یکی از بازی های محلی مشهد

مجموعه: بازیهای محلی بازی های قدیمی مشهد,بازیهای روستایی مشهد بازی محلی مشهد به تعداد بازیکنان روى یک خط مستقیم و
با فاصلهاى مساوى چاله هاى کوچکى به قطر دو سانتیمتر

ادامه مطلب
تبلیغات