بازنمایی اسلام در مغرب زمین

بازنمایی اسلام در مغرب زمین

ارتباط رسانه ای ارتباطی است که به واسطه رسانه های نمادین صورت می گیرد. رسانه های نمادین به ارائه محتواهای مختلفی می پردازند که انرا در قالب صور نمادین به نمایش می گذارند.

,ارتباطات و رسانه ها

آنچه مشخص است اینکه برای برقراری ارتباط نیازمند وسیله و پیام رسانی وجود دارد.رسانه وسیله ای بسیار مهم و قدرتمند است.رسانه آنچنان قدرت دارد که می تواند رویدادی را از مکانی جدا سازد و آنرا به مکانی دیگر متصل کند.این بدان معناست که رسانه این قدرت را دارد که یک تجربه مشترک از یک اتفاق را در مخاطبانش ایجاد کندو نوعی احساس هم بودی و هم حضوری را ایج

ادامه مطلب
تبلیغات