بابک (ابهام‌زدایی)

واژه پاپک (شکل پارسی میانه بابک) به خط پهلوی.

بابک رهبر اصلی مبارزان ایرانی خرمدین بود.

بابک همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

تبلیغات