ایالت‌های مکزیک

مکزیک دارای سی و یک ایالت و یک منطقه فدرال است که روی هم می‌شود سی و دو ناحیه فدرال.

بر اساس قانون اساسی مکزیک این ناحیه‌های آزاد و مستقل محسوب می‌شوند هر ایالت قانون اساسی و مجلس جداگانه دارد فقط منطقه فدرال آن که مکزیکو سیتی باشد محدود است.

منطقه فدرال

منطقه نام رسمی پرچم مساحت جمعیت (۲۰۱۰) تاریخ تاسیس
مکزیکو سیتی دیستریتو فدرال ۰ ۱٬۴۸۵ km۲
(۵۷۳٫۴ sq mi)
۰۸٬۷۲۰٬۹۱۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۱۱-۱۸

ایالت‌ها

ایالت‌های مکزیک
ایالت نام رسمی
Estado Libre y Soberano de
پرچم مرکز بزرگترین شهر مساحت جمعیت (۲۰۱۰) رتبه تاسیس شدن تاریخ تاسیس
آگوئاسکالینتس Aguascalientes آگوئاسکالینتس آگوئاسکالینتس ۰۰۵۶۱۸۵٬۶۱۸ کیلومترمربع (۲٬۱۶۹ مایل‌مربع) ۰۱۱۸۴۹۹۶۱٬۱۸۴٬۹۹۶ ۲۴۲۴ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۵۷-۰۲-۰۵
باخا کالیفرنیا Baja California مخیکالی تیخوانا ۰۷۱۴۴۶۷۱٬۴۴۶ کیلومترمربع (۲۷٬۵۸۵ مایل‌مربع) ۰۳۱۵۵۰۷۰۳٬۱۵۵٬۰۷۰ ۲۹۲۹ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۵۲-۰۱-۱۶
باخا کالیفرنیا سور Baja California Sur لا پاس لا پاس ۰۷۳۹۲۲۷۳٬۹۲۲ کیلومترمربع (۲۸٬۵۴۱ مایل‌مربع) ۰۰۶۳۷۰۲۶۶۳۷٬۰۲۶ ۳۱۳۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۷۴-۱۰-۰۸
کامپچه Campeche کامپچه کامپچه ۰۵۷۹۲۴۵۷٬۹۲۴ کیلومترمربع (۲۲٬۳۶۵ مایل‌مربع) ۰۰۸۲۲۴۴۱۸۲۲٬۴۴۱ ۲۵۲۵ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۶۳-۰۴-۲۹
چیاپاس Chiapas توکسلا گوتیرس توکسلا گوتیرس ۰۷۳۲۸۹۷۳٬۲۸۹ کیلومترمربع (۲۸٬۲۹۷ مایل‌مربع) ۰۴۷۹۶۵۸۰۴٬۷۹۶٬۵۸۰ ۱۹۱۹ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۹-۱۴
چی‌واوا Chihuahua چی‌واوا سیوداد خوارس ۲۴۷۴۵۵۲۴۷٬۴۵۵ کیلومترمربع (۹۵٬۵۴۳ مایل‌مربع) ۰۳۴۰۶۴۶۵۳٬۴۰۶٬۴۶۵ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۷-۰۶
کواویلا۱ ۴ Coahuila de Zaragoza سالتییو تورئون ۱۵۱۵۶۳۱۵۱٬۵۶۳ کیلومترمربع (۵۸٬۵۱۹ مایل‌مربع) ۰۲۷۴۸۳۹۱۲٬۷۴۸٬۳۹۱ ۱۶۱۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۵-۰۷
کولیما Colima کولیما مانسانییو ۰۰۵۶۲۵۵٬۶۲۵ کیلومترمربع (۲٬۱۷۲ مایل‌مربع) ۰۰۶۵۰٬۵۵۵ ۶۵۰٬۵۵۵ ۲۳۲۳ ۱۸۵۶۱۲۰۹۰۹-۱۲-۱۸۵۶
دورانگو Durango دورانگو دورانگو ۱۲۳۴۵۱۱۲۳٬۴۵۱ کیلومترمربع (۴۷٬۶۶۵ مایل‌مربع) ۰۱۶۳۲۹۳۴۱٬۶۳۲٬۹۳۴ ۱۷۱۷ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۵-۲۲
گوآناخوآتو Guanajuato گوآناخوآتو لئون ۰۳۰۶۰۸۳۰٬۶۰۸ کیلومترمربع (۱۱٬۸۱۸ مایل‌مربع) ۰۵۴۸۶۳۷۲۵٬۴۸۶٬۳۷۲ ۰۲۲ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۰
گوئررو Guerrero چیلپاسینگو آکاپولکو ۰۶۳۶۲۱۶۳٬۶۲۱ کیلومترمربع (۲۴٬۵۶۴ مایل‌مربع) ۰۳۳۸۸۷۶۸۳٬۳۸۸٬۷۶۸ ۲۱۲۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۴۹-۱۰-۲۷
ایدالگو Hidalgo پاچوکا پاچوکا ۰۲۰۸۴۶۲۰٬۸۴۶ کیلومترمربع (۸٬۰۴۹ مایل‌مربع) ۰۲۶۶۵۰۱۸۲٬۶۶۵٬۰۱۸ ۲۶۲۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۶۹-۰۱-۱۶
خالیسکو Jalisco گوادالاخارا گوادالاخارا ۰۷۸۵۹۹۷۸٬۵۹۹ کیلومترمربع (۳۰٬۳۴۷ مایل‌مربع) ۰۷۳۵۰۶۸۲۷٬۳۵۰٬۶۸۲ ۰۹۹ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳
ایالت مکزیک México تولوکا اکاتپک ۰۲۲۳۵۷۲۲٬۳۵۷ کیلومترمربع (۸٬۶۳۲ مایل‌مربع) ۱۵۱۷۵۸۶۲۱۵٬۱۷۵٬۸۶۲ ۰۱۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۰
میچوآکان Michoacán de Ocampo مورلیا مورلیا ۰۵۸۶۴۳۵۸٬۶۴۳ کیلومترمربع (۲۲٬۶۴۲ مایل‌مربع) ۰۴۳۵۱۰۳۷۴٬۳۵۱٬۰۳۷ ۰۵۵ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۲
مورلوس Morelos کورناواکا کورناواکا ۰۰۴۸۹۳۴٬۸۹۳ کیلومترمربع (۱٬۸۸۹ مایل‌مربع) ۰۱۷۷۷۲۲۷۱٬۷۷۷٬۲۲۷ ۲۷۲۷ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۶۹-۰۴-۱۷
نایاریت Nayarit تپیک تپیک ۰۲۷۸۱۵۲۷٬۸۱۵ کیلومترمربع (۱۰٬۷۳۹ مایل‌مربع) ۰۱۰۸۴۹۷۹۱٬۰۸۴٬۹۷۹ ۲۸۲۸ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۱۷-۰۱-۲۶
نوئوو لئون۴ Nuevo León مونترری مونترری ۰۶۴۲۲۰۶۴٬۲۲۰ کیلومترمربع (۲۴٬۸۰۰ مایل‌مربع) ۰۴۶۵۳۴۵۸۴٬۶۵۳٬۴۵۸ ۱۵۱۵ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۵-۰۷
اوآخاکا Oaxaca اوآخاکا اوآخاکا ۰۹۳۷۹۳۹۳٬۷۹۳ کیلومترمربع (۳۶٬۲۱۴ مایل‌مربع) ۰۳۸۰۱۹۶۲۳٬۸۰۱٬۹۶۲ ۰۳۳ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۱
پوئبلا Puebla پوئبلا پوئبلا ۰۳۴۲۹۰۳۴٬۲۹۰ کیلومترمربع (۱۳٬۲۴۰ مایل‌مربع) ۰۵۷۷۹۸۲۹۵٬۷۷۹٬۸۲۹ ۰۴۴ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۱
کرتارو Querétaro کرتارو کرتارو ۰۱۱۶۸۴۱۱٬۶۸۴ کیلومترمربع (۴٬۵۱۱ مایل‌مربع) ۰۱۸۲۷۹۳۷۱٬۸۲۷٬۹۳۷ ۱۱۱۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳
کینتانا رو Quintana Roo چتومال کانکون ۰۴۲۳۶۱۴۲٬۳۶۱ کیلومترمربع (۱۶٬۳۵۶ مایل‌مربع) ۰۱۳۲۵۵۷۸۱٬۳۲۵٬۵۷۸ ۳۰۳۰ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۷۴-۱۰-۰۸
سن لوئیس پوتوسی San Luis Potosí سن لوئیس پوتوسی سن لوئیس پوتوسی ۰۶۰۹۸۳۶۰٬۹۸۳ کیلومترمربع (۲۳٬۵۴۶ مایل‌مربع) ۰۲۵۸۵۵۱۸۲٬۵۸۵٬۵۱۸ ۰۶۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۲
سینالوآ Sinaloa کولیکان کولیکان ۰۵۷۳۷۷۵۷٬۳۷۷ کیلومترمربع (۲۲٬۱۵۳ مایل‌مربع) ۰۲۷۶۷۷۶۱۲٬۷۶۷٬۷۶۱ ۲۰۲۰ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۳۰-۱۰-۱۴
سونورا۲ Sonora ارموسییو ارموسییو ۱۷۹۵۰۳۱۷۹٬۵۰۳ کیلومترمربع (۶۹٬۳۰۶ مایل‌مربع) ۰۲۶۶۲۴۸۰۲٬۶۶۲٬۴۸۰ ۱۲۱۲ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۱-۱۰
تاباسکو۵ Tabasco وییاارموسا وییاارموسا ۰۲۴۷۳۸۲۴٬۷۳۸ کیلومترمربع (۹٬۵۵۱ مایل‌مربع) ۰۲۲۳۸۶۰۳۲٬۲۳۸٬۶۰۳ ۱۳۱۳ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۲-۰۷
تامائولیپاس۴ Tamaulipas سیوداد ویکتوریا رینوسا ۰۸۰۱۷۵۸۰٬۱۷۵ کیلومترمربع (۳۰٬۹۵۶ مایل‌مربع) ۰۳۲۶۸۵۵۴۳٬۲۶۸٬۵۵۴ ۱۴۱۴ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۲-۰۷
تلاسکالا Tlaxcala تلاسکالا ویسنته گوئررو ۰۰۳۹۹۱۳٬۹۹۱ کیلومترمربع (۱٬۵۴۱ مایل‌مربع) ۰۱۱۶۹۹۳۶۱٬۱۶۹٬۹۳۶ ۲۲۲۲ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۵۶-۱۲-۰۹
وراکروس Veracruz de
Ignacio de la Llave
خالاپا وراکروس ۰۷۱۸۲۰۷۱٬۸۲۰ کیلومترمربع (۲۷٬۷۳۰ مایل‌مربع) ۰۷۶۴۳۱۹۴۷٬۶۴۳٬۱۹۴ ۰۷۷ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۲
یوکاتان۳ Yucatán مریدا مریدا ۰۳۹۶۱۲۳۹٬۶۱۲ کیلومترمربع (۱۵٬۲۹۴ مایل‌مربع) ۰۱۹۵۵۵۷۷۱٬۹۵۵٬۵۷۷ ۰۸۸ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳
ساکاتکاس Zacatecas ساکاتکاس فرزنییو ۰۷۵۵۳۹۷۵٬۵۳۹ کیلومترمربع (۲۹٬۱۶۶ مایل‌مربع) ۰۱۴۹۰۶۶۸۱٬۴۹۰٬۶۶۸ ۱۰۱۰ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳

.

تبلیغات