انیمیشن همبازی کودکان شما

بخش ارتباطات- سخن از جنگ نرم سالهاست که از راههای مختلف به گوش می رسد. برای جنگ نرم تعاریف متعددی ارائه شده و مصادیق گوناگونی نام برده شده است. در یک تعریف کلی می‌توان گفت: «جنگ نرم عبارت است از هر گونه عملیات جامع روانی یا تبلیغات رسانه‌ای که جامعه و گروه هدف را نشانه گرفته و بدون اعمال نظامی رقیب را به انفعال عقب نشینی و سرانجام شکست وامی‌دارد».

در این تعریف، اینطور به نظر می رسد که رسانه نقش بسیار مهمی دارد؛ اما نکته مهم این است، که این تاثیر گذاری بر افکار جامعه، تنها محدود به یک دوره زمانی کوتاه با اثربخشی آنی نیست. بلکه پای یک جریان در میان است. جریانی طولانی و هدفمند که همچون موجی خروشان در جستجوی در برگرفتن جهان وجهانیان است.

از این منظر می‌توان اینطور بیان کرد که جنگ نرم بخشی از یک فرآیند پیچیده و دراز مدت در راستای اجرای سیاست «جهانی شدن» است.

همان گونه که می

ادامه مطلب
تبلیغات