اندام (کالبدشناسی)

کبد یا جگر یکی از اندام‌های مهم در بدن است.

اندام (به انگلیسی: Organ) در زیست‌شناسی به مجموعه بافت‌هایی که به طور هماهنگ و منظم با یکدیگر فعالیت می‌کنند، اندام گویند.

معانی دیگر واژه

اندام در فارسی گاه معادل (به انگلیسی: limb) در زبان انگلیسی است که به معنای دست و پا و دیگر اندام فوقانی می‌باشد.

نمونه‌هایی از اندام‌های بدن انسان

تبلیغات