الگو:متخصص

توضیحات الگو

استفاده

برچسبی برای مشخص‌کردن صفحه‌های نیازمند بازبینی متخصص

پارامترهای الگو

پارامتر توضیحات نوع وضعیت
1 1

حوزهٔ تخصصی

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
2 2

جایگزین واژهٔ «مقاله» در توضیح برچسب می‌شود

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تخصص۲ تخصص۲ex2

تخصص۲ تا تخصص۵ برای مشخص‌کردن تخصص‌های اختیاری دیگر به کار می‌روند

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تخصص۳ تخصص۳ex3

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تخصص۴ تخصص۴ex4

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تخصص۵ تخصص۵ex5

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
دلیل دلیلreason

چرا از این برچسب استفاده شده است؟

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
بحث بحثtalk

عنوان بخشی از صفحهٔ بحث که در آن در مورد این برچسب توضیح داده شده است

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Nocat nocat

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تاریخ تاریخdate

تاریخ زدن برچسب. در قالب «ماه سال‌میلادی» استفاده کنید، مثلاً آوریل ۲۰۱۵

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
تاریخ اختیاری
<>
تبلیغات