اشتباهات رایج آشنایی

بسیار اتفاق افتاده است یه افراد پس از آشنایی با ییدیگر و شناخت از هم، تصمیم به ازدواج با ییدیگر می گیرند. یقینا این ازدواج زمانی درست خواهد بود و به موفقیت خواهد رسید یه تمام مراحل آن بر طبق اصول پیش برود ولی گاه برخی در این راستا دچار اشتباهات فاحشی می گردند یه لطمه آن را در آینده و رد زندگی مشتریشان می بینند.

,اشتباهات قبل از آشنایی, اشتباهات ازدواج,انتخاب همسر با چشمان باز

به همین دلیل در ذیل به برخی از این اشتباهات اشاره می گردد تا افراد به دلیل بی توجهی به آنها دچار شیست در ازدواج نگردند.

1.انکار یا نادیده گرفتن برخی از اطلاعات: گاه بعضی به برخی از اطلاعاتی یه تاکنون از فرد

ادامه مطلب
تبلیغات